Thông báo V/v Triển khai hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2025
- Ký hiệu: 05/TB-HSV
- Ngày ban hành: 10/03/2023