Thông báo tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt khóa IX, nhiệm kỳ 2023 – 2025
- Ký hiệu: 08-TB/HSV
- Ngày ban hành: 10/03/2023