Thông báo Quy trình đăng ký mượn cơ sở vật chất Nhà trường và đăng ký sử dụng vật phẩm Văn phòng
- Ký hiệu: 07-TB/HSV
- Ngày ban hành: 10/03/2023