Kế hoạch triển khai học tập các bài lí luận chính trị dành cho sinh viên khóa I năm 2022 – 2023
- Ký hiệu: 04-KH/ĐTN-BTG
- Ngày ban hành: 08/12/2022