Kế hoạch tổ chức Tháng Thanh niên năm 2021, chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
- Ký hiệu: 10-KH/ĐTN-BPT
- Ngày ban hành: 25/02/2021