Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Ngày Giải phóng Miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2021) – Hoa Bất tử
- Ký hiệu: 16-KH/ĐTN-BTG
- Ngày ban hành: 06/04/2021