Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tiếng hát những con tàu” năm 2021
- Ký hiệu: 13-KH/ĐTN-BPT
- Ngày ban hành: 05/04/2021