Những ai sẽ được cấp tài khoản định danh điện tử?
Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp tài khoản định danh điện tử, trường hợp chưa đủ 14 tuổi thì đăng ký theo tài khoản của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 59/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực từ 20-10 tới đây. Nghị định này quy định về các vấn đề liên quan danh tính điện tử, định danh điện tử và xác thực điện tử.
Theo đó, đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử (TKĐDĐT) là người từ đủ 14 tuổi trở lên, trường hợp chưa đủ 14 tuổi thì đăng ký theo TKĐDĐT của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam.
Theo quy định hiện có ba mức độ TKĐDĐT của công dân Việt Nam.
Cụ thể, TKĐDĐT mức độ 1 của công dân Việt Nam gồm số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính. Nếu là người nước ngoài thì có thêm các thông tin về quốc tịch; thông tin về hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.
TKĐDĐT mức độ 2 gồm những thông tin ở mức độ 1 và có thêm thông tin về sinh trắc học là ảnh chân dung, vân tay.
TKĐDĐT của tổ chức gồm mã định danh điện tử, tên tổ chức bằng tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có), tên tiếng nước ngoài (nếu có), ngày thành lập, địa chỉ trụ sở chính, số định danh hoặc số định danh của người nước ngoài, họ tên người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu của tổ chức.